ՄՊՀ մասնաճյուղի Երիցյան վարժարանի ընդունելության կարգ « Гимназия Ерицян Филиала МГУ
ՄՊՀ մասնաճյուղի Երիցյան վարժարանի ընդունելության կարգ

Ընդհանուր դրույթներ

 • Սույն Կանոնակարգը սահմանում է Մոսկվայի Մ.Վ.Լոմոնոսովի անվան պետական համալսարանի մասնաճյուղին կից Ա.Հ.Երիցյանի անվան վարժարանի (այսուհետ՝ Վարժարան) 7-12-րդ դասարաններում ընդունելության կազմակերպման և անցկացման կարգը (այսուհետ՝ Ընդունելություն):
 • Ընդունելությանը մասնակցելու իրավունք ունեն ՀՀ և օտարերկրյա քաղաքացիները, ինչպես նաև քաղաքացիություն չունեցող անձինք՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:
 • Ընդունելությունն իրականացվում է ընդունելության քննությունների, հարցազրույցի, ինչպես նաև ընդունելության գործընթացում դիմորդի կողմից Վարքականոնի նորմերի պահպանման հիման վրա՝ մրցույթային կարգով:
 • Վարժարանում ուսուցումն իրականացվում է պայմանակգրային հիմունքով: Ուսման տարեկան վճարը 1100000 ՀՀ դրամ է: Վարժարանում գործում է զեղչերի ճկուն համակարգ՝ համաձայն զեղչի մասին Կանոնակարգի։

Փաստաթղթերի ընդունումը

 • Ընդունելությանը մասնակցելու համար դիմորդն իր օրինական ներկայացուցչի հետ հայտ է ներկայացնում ընդունող հանձնաժողովին առկա կամ հեռավար կարգով։
 • Հայտն իր մեջ ներառում է.

  Դիմում ընդունող հանձնաժողովի նախագահի անունով;

  – Դիմորդի անձնական գործը;

  – Գունավոր լուսանկար 3×4 (2 հատ);

  – Դիմորդի ծննդյան վկայականի կամ անձնագրի պատճենը;

  – Ծնողների անձնագրերի պատճենները;

  – Հիմնական կրթության վկայական (ավագ դպրոցի համար);

  – Ընդունելությանը մասնակցության վճար;

 • Փաստաթղթերն ընդունվում են ապրիլի 12-ից մինչև առաջին քնության նախորդ շաբաթվա վերջին աշխատանքային օրը:
 • Հանձնաժողովն աշխատում է երկուշաբթիից ուրբաթ՝ ժամը 1000 ից 1600, ընդմիջում՝ 1300 ից 1400.

Դիմորդների ընդունելությունը

 • Ընդունելության քննություններն անցկացվում են գրավոր։
 • Ընդունելության քննությունների ժամանակացույցը
 • Յուրաքանչյուր առարկայի քննության արդյունքները գնահատվում են 50 միավորանոց սանդղակով:
 • Հարցազրույցին մասնակցելու իրավունք ունեն դիմորդները, որոնք յուրաքանչյուր առարկայից վաստակել են 20 և ավելի միավոր, ինչպես նաև.

  — դպրոցական օլիմպիադաների մրցանակակիրները և հաղթողները;

  — 10-րդ դասարան ընդունվողները, ովքեր ունեն հիմնական կրթության գերազանցության (կարմիր) վկայական

 • Մրցույթի արդյունքները Ընդունող հանձնաժողովը հրապարակում է վարժարանի կայքում մինչև հուլիսի 10-ը:
 • Մրցույթով անցած դիմորդների օրինական ներկայացուցիչների հետ կրթական ծառայություններ մատուցելու մասին պայմանագիրը կնքվում է մինչև հուլիսի 20-ը, եթե կատարվել է առաջին կիսամյակի ուսուցման վճարը:
 • Նախորդ կետում նշված ժամկետները խախտելու դեպքում ընդունելության քննությունների արդյունքները չեղարկվում են: