Էկոզբոսաշրջության զարգացումը Լոռու մարզում։ « Гимназия Ерицян Филиала МГУ